Sunday, June 12, 2005

جواد هم شلمی شد

مژده به دوستانی که در جلسه کوه مربوط به سور جواد حضور داشتند و اسمشون تو لیست سور بخورها هست. آقا جواد هم قطعا شلمی شد و باید خرج کنه. نظرتون در مورد رستوران نارون چیه. یه صدوپنجاه تومنی تو خرج بیفته بسه دیگه.؟

No comments: