Sunday, June 12, 2005

و اما فوتبال

دیدید جوانانان ما چه کردند. دیدید تلویزیون آهنگ خارجی پخش کرد.دیدید همه نامردهای انتخاباتی و حتی همه نامزدها فوتبال دوست شدند. دیدید دید دید دید دیدید دید دید دید.

No comments: