Sunday, August 07, 2005

ترور قاضی مقدسی محکوم است

ترور هر انسانی محکوم است. قتل هر انسانی بدون اجازه دفاع از خود شرارت است. ترور از شنیع ترین افعال انسانی است و مهم نیست که در مورد چه کسی انجام شود. ترور قاضی مقدسی محکوم است.

خداحافظ خاتمی

خاتمی رفت. با همه خوبی هاش و با همه کارهایی که برای ما کرد و همه کارهایی که ما می خواستیم ولی اون نتونست یا نمی خواست. تنها سیاست مداری که هنوز هم از توهین بهش ناراحت می شم رفت.ولی من هنوز هم اعتقاد دارم راه خاتمی درست بود. پس خاتمی هنوز هم دوستت داریم، وحشتناک.!