Sunday, August 07, 2005

خداحافظ خاتمی

خاتمی رفت. با همه خوبی هاش و با همه کارهایی که برای ما کرد و همه کارهایی که ما می خواستیم ولی اون نتونست یا نمی خواست. تنها سیاست مداری که هنوز هم از توهین بهش ناراحت می شم رفت.ولی من هنوز هم اعتقاد دارم راه خاتمی درست بود. پس خاتمی هنوز هم دوستت داریم، وحشتناک.!

No comments: