Wednesday, January 21, 2009

Jan 21, 2009, 8:00 a.m.


اوباما رئیس جمهور شد. رویای مارتین لوتر کینگ به حقیقت نزدیکتر شد. این نشانه ای از این است که چرا آمریکا با همه نقایصش هنوز قویترین کشور دنیاست. آمادگی تغییر کردن و تغییر دادن در نهاد این سیستم است
ضمنا من هفت کیلومتر دویدم و امروز آخرین روز هوای خوب است


No comments: