Friday, January 16, 2009

Dec 16, 2009, 9:45 a.m.


هوا بس جوانمردانه خوب است

3 comments:

روزنامه said...

آدم یاد فیلم های جاسوسی می افته که یکی بالای ساختمونی کمین می کنه و می پاد و ... می پاد!

The Geologist said...

بلا به دور! البته ما می پاییم ولی فقط نور خورشید و هوا رو

پونه said...

خوبیش پایدار