Tuesday, December 30, 2008

Dec 30, 2008, 9:50 a.m. Back to work


من برگشتم. همین. پیشرفت زیادی در دویدن نداشتم. تازه به 6.4 رسیدم. ولی تست استقامت بدنی خوب بود. فعلا که پمپه خوب کار میکنه

1 comment:

پونه said...

خوبه ! تشویق !