Sunday, August 19, 2007

لیز بخورید، لیز خورندگان از سعادتمندانند

Posted by Picasa

عکس واقعی من در حین لیز سواری

چندیست اقبال یار بوده به ورزش شریف لیز سواری بر یخ روی آوریم. چندان خوش بوده که هر باره به مدت دو ساعت و نیم استلزاز نمودیم. از کودکی ارزو داشتیم سر زیادی بخوریم اما ممکن نمی افتاد. تا این که در این بلد کفر سعادت نصیب گشت. برخلاف گفته اسلاف چندان هم دشخوار نبود. هم الانه ما بسیار به پیش و اندکی به پس لیز می رویم. هرچند تا رسیدن به مرتبه سماع راهی بس طویل در پیش است.

1 comment:

Mah-gol said...

سلام
می بینم که رفتین اونجا مانکن کردین!!!!!