Monday, May 29, 2006

زیر درخت نارنج

زیر درخت نارنج

کهنه های کتان را می شوید

چشمانی از سبزه دارد و

آوازی از بنفشه ها.

دریغا عشق

زیر درختِ نارنج پرشکوفه!

آب جویبار

می رفت سرشار از آفتاب

و آواز می خوانُد

گنجشکی به زیتون زار

دریغا عشق

زیر درخت نارنج پر شکوفه!

پس آنگاه که لولا

صابون را یکسره تمام کند

گاوبازان از راه خواهند رسید

دریغا عشق

زیرِ درخت نارنج پرشکوفه!

فدریکو گارسیا لورکا

No comments: